ברוכים הבאים ל Last Price Travel (להלן: "האתר"). האתר הינו שיתוף פעולה בין אתר Last Price וחברת סיטי לייף סטייל בע"מ. האתר מופעל ע"י חברת סיטי לייף סטייל בע"מ.

  

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, חבילות נופש. בנוסף לתקנון אתר Last Price המופיע באתר Last Price -  יחולו גם הסעיפים הבאים:

 

1.      כללי

א.      האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ב.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.

ג.      כל שימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

ד.      החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

ה.      אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

ו.        כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

2.      מי רשאי להשתמש באתר

א.     כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

                                                                                      i.      המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

                                                                                    ii.      למשתמש מלאו 18 שנים;

                                                                                  iii.      המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

                                                                                  iv.      המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;

                                                                                    v.      המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

                                                                                  vi.      המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ב.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 

3.      המכירה ותנאי המכירה

א.      באמצעות האתר ספקים יכולים להציע למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים.

ב.      המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק.

ג.      שובר שנרכש ניתן להמרה לשירותים ו/או למוצרים של הספק בהתאם לשובר הרלוונטי. כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על-ידי החברה והספקים והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי, ובתקנון ובמדיניות הספק.

ד.      בנוגע לרכישת שוברים, משמעות הלחיצה על כפתור ה - "קנה", וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה והספק והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי.

 

4.      רישום באתר

א.      לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות:

                                                                                    i.      שם פרטי ושם משפחה;

                                                                                   ii.      כתובת דואר אלקטרוני;

                                                                                  iii.      תעודת זהות;

                                                                                  vi.      מספר טלפון;

                                                                                   v.      פרטי כרטיס אשראי;

 

ב.      הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

 

5.      תשלום

א.      המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

ב.      רכישת שובר שאושרה מהווה רכישה של השירות, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות.

ג.      החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי (או שירות תשלומים אחר כדוגמת שירות PayPal) שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה).

ד.      במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות ו/או מוצר באליגם לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏8 יחולו.

 

6.      אספקת השירותים שנרכשו באמצעות רכישת שוברים

א.      אספקת השירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של השירות.

ב.     החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

 

7.      ביטול רכישה מצד הרוכש

א.      כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו (ראה בהמשך מספר הוראות רלוונטיות מתוך חוק הגנת הצרכן).

ב.      ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

ג.      ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות).

 

8. ביטול רכישה מצד החברה

א.      החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

ב.      הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השובר, השירותים ו/או המוצרים ו/או מוצר באליגם, ככל ששולם.

ג.      למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד.      במידה והתגלה כי מוצר באליגם אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ה.      החברה רשאית לקבוע מעת לעת הטבות והנחות שונות למשתמשי האתר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה לבטל מראש ו/או בדיעבד עסקאות ו/או הטבות שניתנו למי מהמשתמשים באתר עקב מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או רשלנותם ו/או מכל טעם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בחובת הנמקה.

 

9. אחריות

א.      האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים.

ב.      האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידיו אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לאתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו. האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS") בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד האתר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו. רכישת המוצרים ו/או השירותים שבאתר אינה מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא מראש. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ מראש עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

ג.      תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

ד.      החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שהאתר נוקט פעולות למנוע תקלות כאמור.

ה.      בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

10. סודיות ופרטיות

א.      כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

ב.      החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.

ג.      החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

ד.      החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

ה.      למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ו.        החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ז.      מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

ח.     החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

ט.        המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה.

י.         בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

11. דין ושיפוט

א.      הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב.      בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

 

12. תנאים נוספים

א.      טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את החברה.

ב.      אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחריםף בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

ג.      המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.